Upholstery ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

UPHOLSTERY FABRICS
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ จำเป็นต้องมีความทนทานต่อการใช้งานสูงมากกว่าผ้าปกติทั่วไป โดยจะมีการทดสอบด้านความแข็งแรง ทนต่อการเสียดสี (Abrasion Resistance) ซึ่งจะเป็นการทดสอบที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล โดยจะแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ Private Use, Office Use, Public Use และอาจมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น สะท้อนนํ้า, กันไฟลาม เพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งาน

Showing 1–80 of 84 results