Outdoor ผ้าเอาท์ดอร์

OUTDOOR FABRICS
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์เป็นผ้าที่สามารถใช้งานในที่กลางแจ้งได้ มีความคงทนต่อการซีดจางของสี (Color Light Fastness) หรือมักนิยมเรียกกันว่า สีซีดจาง หรือโดนแดดเลีย เหมาะสำหรับการใช้งาน เป็นผ้าหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้ปรับนอนริมสระว่ายนํ้า รวมถึงร่มชายหาด

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์