fbpx

Colorfastness ผ้าสีซีด ผ้าสีจาง

ความคงทนของสีเป็นการวัดความทนทานของวัสดุสิ่งทอที่มีสีต่อการซีดจาง ในสภาวะการทำงานระหว่างการใช้งานตามปกติ มีหลายมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อทดสอบความคงทนของสีของสิ่งทอ มาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น International Organization for Standardization (ISO), American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC), Japanese Industrial Standards Committee (JISC), American Society for Testing and Materials (ASTM) ซึ่งแต่ละมาตรฐานเหล่านี้มีขั้นตอนการทดสอบ และระบบการให้คะแนนเฉพาะของตัวเอง ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ISO 105 ใช้มาตราส่วนการให้คะแนน 1 ถึง 5 เพื่อประเมินความคงทนของสี โดย 5 เป็นระดับความคงทนของสีระดับสูงสุด มาตรฐาน AATCC ใช้มาตราส่วนการให้คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 คือดีที่สุด มาตรฐาน JIS ใช้มาตราส่วนการให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 8 โดย 8 คือค่าที่ดีที่สุด มาตรฐาน ASTM ใช้มาตราส่วนการให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือค่าที่ดีที่สุด

ซึ่งการซีดจางของสีผ้าในั้น ก็สามารถเกิดขึ้นได้หลากกรณี ดังนี้

 • Colorfastness to Light ความคงคนของสี ต่อแสง
 • Colorfastness to Washing ความคงคนของสี ต่อการซัก
 • Colorfastness to Rubbing ความคงคนของสี ต่อการขัดถู
 • Colorfastness to Perspiration ความคงคนของสี ต่อเหงื่อ
 • Colorfastness to Water ความคงคนของสี ต่อน้ำ
 • Colorfastness to Dry Cleaning ความคงคนของสี การซักแห้ง

Colorfastness to Light

ความคงทนของสี ต่อแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความทนทาน และอายุการใช้งานของผ้าสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง และเครื่องแต่งกาย การสัมผัสกับแสงแดดอาจทำให้สีย้อมและเม็ดสีบางส่วนแตกตัวและจางลง ส่งผลให้สีและรูปลักษณ์เปลี่ยนไป เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าสีจะคงรูปลักษณ์และคุณภาพไว้ ผู้ผลิตจึงใช้มาตรฐานต่างๆ เพื่อทดสอบความคงทนต่อแสงของเนื้อผ้า

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสี ต่อแสง

 • เลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนต่อแสงของเนื้อผ้า ได้แก่ ISO 105-B02, AATCC 16, ASTM D 5053 และ JIS L 0843
 • การเตรียมชิ้นตัวอย่าง: ตัวอย่างผ้าจะถูกตัดเป็นขนาดที่เหมาะสม โดยปกติคือ 10 ซม. x 10 ซม. และปรับสภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อให้ความชื้นคงที่
 • การทดสอบโดนแสง: ตัวอย่างถูกเปิดรับแสง โดยปกติจะใช้หลอดไฟซีนอนอาร์คในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติคือ 40-50 ชั่วโมง และที่ความเข้มและอุณหภูมิเฉพาะ ตามมาตรฐานการทดสอบที่เลือก
 • การประเมินการเปลี่ยนสี: การเปลี่ยนแปลงสีของตัวอย่างได้รับการประเมินโดยใช้โทนสีเทา คัลเลอริมิเตอร์ หรือสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ระดับการเปลี่ยนสีเทียบกับระบบการให้คะแนนที่ระบุในมาตรฐานการทดสอบ
 • สรุปผล: ผลลัพธ์จะถูกรายงานเป็นระดับของการเปลี่ยนสีและคะแนนความคงทนต่อแสงตามมาตรฐานการทดสอบที่ใช้

Colorfastness to Washing

ความคงทนของสีต่อการซัก คือความสามารถของผ้าสีในการรักษาสีเดิมและต้านทานการซีดจางหรือการเปลี่ยนสีหลังการซัก กระบวนการซักอาจทำให้สีย้อมและเม็ดสีเสื่อมสภาพและจางลง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสีและรูปลักษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าสีจะคงความคงทนของสีไว้ ผู้ผลิตจึงใช้มาตรฐานต่างๆ เพื่อทดสอบความคงทนของสีของผ้าต่อการซัก

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสี ต่อการซัก

 • เลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ได้แก่ ISO 105-C06, AATCC 61 และ ASTM D 2248
 • การเตรียมตัวอย่าง: ตัวอย่างผ้าจะถูกตัดเป็นขนาดที่เหมาะสม โดยปกติคือ 10 ซม. x 10 ซม. และปรับสภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อให้ความชื้นคงที่
 • การล้าง: ตัวอย่างจะถูกล้างโดยใช้เครื่องซักผ้ามาตรฐาน ผงซักฟอก และอุณหภูมิและรอบที่กำหนด ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการทดสอบที่เลือก จำนวนรอบการล้างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมาตรฐาน
 • การประเมินการเปลี่ยนสี: การเปลี่ยนแปลงสีของตัวอย่างได้รับการประเมินโดยใช้สเกลสีเทาหรือคัลเลอริมิเตอร์ ระดับการเปลี่ยนสีเทียบกับระบบการให้คะแนนที่ระบุในมาตรฐานการทดสอบ
 • สรุปผล: ผลลัพธ์จะถูกรายงานเป็นระดับของการเปลี่ยนสีและคะแนนความคงทนของสีตามมาตรฐานการทดสอบที่ใช้

Color Fastness to Rubbing

ความคงทนของสีต่อการถู คือความสามารถของผ้าสีในการต้านทานการถ่ายโอนสีหรือการย้อมสีเมื่อถูกเสียดสีหรือเสียดสี การทดสอบประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเครื่องแต่งกาย เบาะ และผ้าอื่นๆ ที่อาจเกิดการเสียดสีหรือเสียดสีระหว่างการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าสีจะคงความคงทนของสีต่อการเสียดสี ผู้ผลิตจึงใช้มาตรฐานต่างๆ เพื่อทดสอบความคงทนของสีของผ้า

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสี ต่อการขัดถู:

 • เลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อการถู ได้แก่ ISO 105-X12, AATCC 8 และ ASTM D 4157
 • การเตรียมตัวอย่าง: ตัวอย่างผ้าจะถูกตัดเป็นขนาดที่เหมาะสม โดยปกติคือ 5 ซม. x 5 ซม. และปรับสภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเพื่อให้ความชื้นคงที่
 • ทดสอบการขัดถู: ตัวอย่างถูกขัดถูกับผ้าถูมาตรฐานโดยใช้แรงกดและจำนวนถูที่ระบุ ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการทดสอบที่เลือก
 • การประเมินการเปลี่ยนสี: การเปลี่ยนแปลงสีของตัวอย่างและผ้าถูจะได้รับการประเมินโดยใช้ระดับสีเทาหรือคัลเลอริมิเตอร์ ระดับการเปลี่ยนสีเทียบกับระบบการให้คะแนนที่ระบุในมาตรฐานการทดสอบ
 • สรุปผล: ผลลัพธ์จะถูกรายงานเป็นระดับของการเปลี่ยนสีและคะแนนความคงทนของสีตามมาตรฐานการทดสอบที่ใช้

Colorfastness to Perspiration

ความคงทนของสีต่อเหงื่อเป็นการวัดความสามารถของสิ่งทอสีในการรักษาสีเมื่อสัมผัสกับเหงื่อของมนุษย์ เหงื่อประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือซีดจางของสิ่งทอที่มีสีได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อของสิ่งทอ เพื่อให้มั่นใจว่าสีและคุณภาพยังคงเดิมแม้ใช้งานเป็นเวลานานหรือสัมผัสกับเหงื่อ

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ:

 • เลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อ ได้แก่ ISO 105-E04, AATCC 15, JIS L 0848, BS EN ISO 105-E04 และ ASTM D 3725
 • การเตรียมตัวอย่าง: ตัดตัวอย่างสิ่งทอสีจำนวนเล็กน้อยและเตรียมสำหรับการทดสอบ ตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 • การเตรียมเหงื่อเทียม: เตรียมสารละลายเหงื่อเทียมโดยใช้สูตรมาตรฐานที่จำลองส่วนประกอบของเหงื่อของมนุษย์ โดยทั่วไปแล้วสารละลายจะประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ เช่น โซเดียมคลอไรด์ กรดแลคติค ยูเรีย และส่วนประกอบอื่นๆ
 • การแช่ตัวอย่าง: แช่ตัวอย่างผ้าสีในสารละลายเหงื่อเทียมตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจมีตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมการทดสอบได้รับการควบคุมเพื่อจำลองสภาวะที่เหมือนจริง
 • การประเมินความคงทนของสี: หลังจากผ่านระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างจะถูกล้างด้วยน้ำ และประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีหรือรูปลักษณ์ การประเมินสามารถทำได้โดยใช้การประเมินด้วยสายตา สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือคัลเลอริมิเตอร์ ระบบการให้คะแนนสำหรับความคงทนของสีต่อเหงื่อโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับสเกล 1 ถึง 5 โดย 5 คือระดับความคงทนของสีสูงสุด
 • สรุปผล: ผลลัพธ์ของการทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อจะถูกรายงานเป็นคะแนนในระดับ 1 ถึง 5 ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อกำหนดคุณภาพและความทนทานของสิ่งทอที่มีสี

Colorfastness to Water

ความคงทนของสีต่อน้ำเป็นการวัดว่าวัสดุสิ่งทอสามารถต้านทานการซีดจางหรือรอยเปื้อนได้ดีเพียงใดเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ

 • เลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ ได้แก่ ISO 105-E01, AATCC 107, JIS L 0846 และ ASTM D 2244
 • การเตรียมตัวอย่าง: ตัดตัวอย่างสิ่งทอสีจำนวนเล็กน้อยและเตรียมสำหรับการทดสอบ ตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 • การแช่น้ำ: ตัวอย่างถูกแช่ในน้ำกลั่น หรือน้ำปราศจากไอออนที่อุณหภูมิที่ระบุในช่วงเวลาหนึ่ง อุณหภูมิและระยะเวลาของการแช่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมาตรฐานการทดสอบหรือวิธีการที่ปฏิบัติตาม
 • การประเมินความคงทนของสี: หลังจากแช่น้ำตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างจะถูกนำออกและประเมินการเปลี่ยนแปลงของสีหรือรูปลักษณ์ การประเมินสามารถทำได้โดยใช้การประเมินด้วยสายตา สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือคัลเลอริมิเตอร์ ระบบการให้คะแนนสำหรับความคงทนของสีต่อน้ำโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับสเกล 1 ถึง 5 โดยที่ 5 คือระดับความคงทนของสีสูงสุด
 • สรุปผล: ผลลัพธ์ของการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำจะถูกรายงานเป็นคะแนนในระดับ 1 ถึง 5 ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อกำหนดคุณภาพและความทนทานของสิ่งทอที่มีสี

Colorfastness to Dry Cleaning

การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักแห้งเป็นการวัดว่าวัสดุสิ่งทอสามารถต้านทานการซีดจางหรือรอยเปื้อนได้ดีเพียงใดเมื่อผ่านขั้นตอนการซักแห้ง การซักแห้งเป็นกระบวนการที่ใช้ตัวทำละลาย เช่น เปอร์คลอโรเอทิลีนหรือปิโตรเลียม เพื่อทำความสะอาดวัสดุสิ่งทอ

ขั้นตอนการทดสอบความคงทนของสีต่อ การซักแห้ง

 • ลือกมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสม: มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ ได้แก่ ISO 105-D01, AATCC 132, JIS L 0852 และ ASTM D 3273
 • การเตรียมตัวอย่าง: ตัดตัวอย่างสิ่งทอสีจำนวนเล็กน้อยและเตรียมสำหรับการทดสอบ ตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 • การซักแห้ง: ตัวอย่างต้องผ่านขั้นตอนการซักแห้งที่ระบุโดยใช้ตัวทำละลาย อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ระบุ ขั้นตอนการซักแห้งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมาตรฐานการทดสอบหรือวิธีการที่ปฏิบัติตาม
 • การประเมินความคงทนของสี: หลังจากขั้นตอนการซักแห้ง ตัวอย่างจะได้รับการประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีหรือรูปลักษณ์หรือไม่ การประเมินสามารถทำได้โดยใช้การประเมินด้วยสายตา สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือคัลเลอริมิเตอร์ ระบบการให้คะแนนสำหรับความคงทนของสีต่อการซักแห้งโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับสเกล 1 ถึง 5 โดย 5 คือระดับความคงทนของสีสูงสุด
 • สรุปผล: ผลลัพธ์ของการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักแห้งจะรายงานเป็นคะแนนในระดับ 1 ถึง 5 ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อกำหนดคุณภาพและความทนทานของสิ่งทอสี