Water Repellent

ผ้านี้มีคุณสมบัติ สะท้อนน้ำ Water Repellent
เหมาะสำหรับเป็นผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ ที่มีการใช้งานจำนวนมาก เช่น พื้นที่สาธารณะ โรงแรม เป็นต้น

Showing 1–16 of 46 results