fbpx

นวัตกรรมผ้ากันไวรัส Anti Virus

ISO 18184:2019 Textiles — Determination of the antiviral activity of textile products

ISO 18184:2019 เป็นมาตรฐานวิธีการทดสอบสมรรถนะการต้านทานเชื้อไวรัสของผ้าและเนื้อผ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ติดต่อกับผ้าและเนื้อผ้าได้ เช่น เชื้อไวรัสโคโรนา และเป็นการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสบนผ้าและเนื้อผ้า

ขั้นตอนของ ISO 18184:2019 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  1. เตรียมตัวต้นแบบ (Prototype Preparation) – การเตรียมตัวต้นแบบผ้าทดสอบ ซึ่งจะต้องเป็นผ้าและเนื้อผ้าที่สามารถทดสอบได้เท่านั้น โดยผ่านการกำหนดขนาดผ้าและเนื้อผ้า เตรียมตัวผ้าเพื่อให้มีความเปียกชุ่ม (Wetting), และใช้วิธีการตัดผ้าสำหรับทดสอบเข้ากับตัวเครื่องทดสอบ
  2. การทดสอบ (Test Procedure) – การทดสอบการต้านทานเชื้อไวรัสของผ้าและเนื้อผ้า โดยวิธีการทดสอบคือการใช้เชื้อไวรัสที่กำหนดมาในการทดสอบ นำไปสัมผัสกับผ้าและเนื้อผ้าที่เตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และวัดปริมาณของเชื้อไวรัสที่เหลืออยู่บนผ้าและเนื้อผ้า โดยใช้เทคนิคการวัดความเจือจางของเชื้อไวรัส นับเป็นจำนวนก้อน (Plaque)
  3. การประเมินผล (Result Evaluation) – การประเมินผลการทดสอบ โดยใช้ค่าปริมาณเชื้อไวรัสที่เหลืออยู่บนผ้าและเนื้อผ้า และนำไปคำนวณเป็นคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อประเมินความสามารถในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสบนผ้าและเนื้อผ้า

ด้วยการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 18184:2019 จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ติดต่อกับผ้าและเนื้อผ้าได้ และช่วยให้ผู้ผลิตผ้าและเนื้อผ้าได้รับการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสอย่างแท้จริง โดยการทดสอบด้วยมาตรฐานที่มีความเป็นมาตรฐานสากลจะช่วยให้ผู้บริโภคได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานผ้าและเนื้อผ้าในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย